Regulamin

Regulamin sprzedaży Prezentacji szkoleniowych ONLINE

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Prezentacja ONLINE – prezentacja online lub książka online, której twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Operator Płatności – Przelewy24,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.prezentacje.tarbonus.pl
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.prezentacje.tarbonus.pl
 6. Platforma – platforma sprzedażowa i miejsce udostępnienia Prezentacji ONLINE, dostępna pod takim samym adresem jak Strona,
 7. Sprzedawca – firma TARBONUS Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028983, NIP: 8671972415.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Prezentacji ONLINE oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści mulimedialnych w postaci Prezentacji ONLINE.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści multimedialnych zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Prezentacji ONLINE konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z Prezentacji ONLINE wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści multimedialnej na Stronie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail admin@tarbonus.pl
  W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 11. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści multimedialne sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Zakup Prezentacji ONLINE

 1. W celu zakupu Przentacji ONLINE, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać wariant(y) Prezentacji ONLINE spośród dostępnych na Stronie. Kupujący może zakupić pojedyncze Prezentacje ONLINE lub całe zestawy/ moduły Prezentacji ONLINE,
  2. kliknąć w przycisk „Zamów”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Prezentacje ONLINE jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Prezentacje ONLINE.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści multimedialnych w postaci Prezentacji ONLINE uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu oraz login i hasło niezbędne do korzystania z zakupionych produktów Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5 Udostępnienie Prezentacji ONLINE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści multiedialne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej login i hasło dostępu do zakupionych treści mutliedialnych.
 2. W przypadku Prezentacji ONLINE, dostęp do treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Prezentacji ONLINE na podstronie zakupowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do prezentacji ONLINE.
 3. W przypadku Prezentacji ONLINE, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy przeznaczonej do wyświetlania Prezentacji ONLINE w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać Prezentacji ONLINE ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z platformy w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

§ 6 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Prezentacje ONLINE wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Prezentacje ONLINE mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Prezentacji ONLINE, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Formę i treść informacji niepochodzących od Sprzedawcy.
  • Jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Kupującego.
  • Szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  • Szkody poniesione przez Kupującego spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Kupującego, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.
  • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Kupującego z Prezentacji ONLINE w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

§ 7 Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. W przypadku Prezentacji ONLINE, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do wybranych treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co powoduje natychmiastowy dostęp do wybranych treści i utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.
 7. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://prezentacje.tarbonus.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone