Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami swoim zakresem uwzględnia przede wszystkim:

  • aktualne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP, uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkoleń w zakresie BHP.

W tej części omówione zostały również instytucje państwowe sprawujące nadzór i kontrolę nad warunkami pracy, czyli: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego. Przedstawiona została także działalność związków zawodowych w tym zakresie oraz instytucji sprawującej kontrolę nad nimi, czyli społecznej inspekcji pracy;

  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

Zakres tematyczny w prezentacji przedstawiony jest w wyczerpujący sposób. Na 99 slajdach zawarte są zagadnienia merytoryczne w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami czy wykresami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 1 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji zyskasz na czasie i skutecznie przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

98.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone